Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania ze strony internetowej Trading Elite Sp. z o.o.

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony;

Trading Elite – Trading Elite spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539464;

Strona – strona internetowa www.tradingelite.pl wraz z podstronami;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, następującej przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia  16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 243, ze zm.),

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Trading Elite świadczy Użytkownikowi usługi drogą elektroniczną, w szczególności udostępniając:

a) Informacje o ofercie i działalności Trading Elite;
b) Formularz, umożliwiający kontakt z Trading Elite;
c) Formularz, umożliwiający przesłanie przez Użytkownika danych osobowych niezbędnych do skorzystania z oferty Trading Elite.

2. Treści zawarte na Stronie służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty usług Trading Elite, w rozumieniu postanowień przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.).

3. Trading Elite dokłada należytej staranności, aby wszystkie informacje publikowane na Stronie były dokładne, kompletne i aktualne. Trading Elite nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani aktualność informacji dostępnych na Stronie.

4. Trading Elite dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ciągłą i pełną dostępność Strony, ale nie gwarantuje i nie odpowiada za taką jej dostępność.

5. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji prezentowanych na Stronie ponosi Użytkownik. Trading Elite nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie szkody, jak i krzywdy powstałe w wyniku korzystania ze Strony i/lub informacji na niej zamieszczonych.

6. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Trading Elite nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność ani aktualność treści, regulaminów korzystania i/lub polityk prywatności stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Korzystanie ze stron internetowych osób trzecich odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

7. Trading Elite nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie i pośrednie szkody, jak i krzywdy powstałe w wyniku korzystania ze stron internetowych osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na Stronie.

8. Trading Elite nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód i krzywd będących rezultatem korzystania przez Użytkownika ze Strony w sposób niezgodny z Regulaminem.

9. Wszelkie prawa do zawartości Strony są zastrzeżone na rzecz Trading Elite.

10. Jakakolwiek część Strony nie może być kopiowana w całości lub części, dystrybuowana, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Trading Elite.

11. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem przez Trading Elite usług, o których mowa w ust. 1 Regulaminu, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej hello@tradingelite.pl.

12. Trading Elite rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

13. Po rozpatrzeniu reklamacji Trading Elite wyśle Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

14. Korzystanie ze Strony odbywa się poprzez sieć internetową, która w swojej naturze nie może zagwarantować pełnej niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Trading Elite, w szczególności co do treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych Użytkownika.

15. Przed skorzystaniem ze Strony należy upewnić się czy na komputerze Użytkownika zainstalowane jest aktualne oprogramowanie antywirusowe.

16. Trading Elite zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na Stronie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.

17. Trading Elite zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.

18. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez publikację na Stronie.

19. Korzystanie ze Strony oznacza zapoznanie się i akceptację przez Użytkownika Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Zastrzeżenia Prawnego.

20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09 kwietnia 2015 r.

 


 

Zastrzeżenie Prawne

Trading Elite spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ogrodowej 58 (00-876 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539464 (dalej: „Trading Elite”) prowadzi działalność szkoleniowo- edukacyjną ukierunkowaną na zwiększanie wiedzy ekonomicznej, finansowej i inwestycyjnej oraz promuje inwestowanie jako sposób na zwiększanie zamożności i dobrobytu polskich inwestorów.

Trading Elite nie jest firmą inwestycyjną i nie prowadzi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.).

Trading Elite nie prowadzi czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez firmy inwestycyjne i nie jest agentem firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 79 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 94, ze zm.).

Trading Elite nie jest stroną umowy na linii klient-firma inwestycyjna i nie przyjmuje środków pieniężnych w imieniu firm inwestycyjnych.

Wszystkie treści zamieszczone na stronie Trading Elite mają wyłącznie charakter informacyjny oraz prezentują opinie własne autorów. Treści te sporządzone zostały rzetelnie i z należytą starannością. Treści te nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, porady inwestycyjnej ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715). Trading Elite nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie transakcje, szkody, poniesione wydatki oraz utracone korzyści powstałe w związku z decyzjami inwestycyjnymi podejmowanymi w oparciu o udostępnione na stronie Trading Elite treści.

Niezależnie od powyższych zastrzeżeń Trading Elite – w dbałości o interesy swoich kontrahentów – informuje, że przystępując do inwestowania środków na rynkach finansowych należy wziąć pod uwagę, iż może się to wiązać ze znacznym poziomem ryzyka i wystąpienia istotnych strat. Ze szczególną rozwagą należy traktować instrumenty finansowe oparte na depozycie zabezpieczającym, w szczególności instrumenty rynku walutowego Forex, kontrakty futures i kontrakty różnic kursowych CFD (ang. Contract for Difference), w przypadku których działanie dźwigni finansowej może przyczynić się do wystąpienia strat przekraczających depozyt początkowy inwestora. W przypadku wątpliwości, czy dany instrument jest odpowiedni dla inwestora należy zasięgnąć opinii i pomocy u niezależnego doradcy finansowego.